Selasa, 25 Agustus 2015

Soal bahasa jawa kelas 5 semester 1


          Muatan Pelajaran        : Bahasa Jawa
            Kelas                           : V (lima)
      
           Maca
        
              Wacanen kanthi premati geguritan ing ngisor iki!                               
           
Kelas Anyar
  dening: Pakne Valens

Kancaku,
aja telat tangimu
dina iki kowe lan akumanggon kelas anyar
Aja rebutan bangku
Aja rebutan lungguhanKancaku,
murid kang becik iku
mituhu marang piwulange guru
mbangun miturut marang wong tuwa
tulung tinuldhemen tetulung marang kanca
alus budi lan basane

Kancaku,
supaya dadi bocah pinter
kudu sregeb sinau
gatekna piwulang guru
tugas lan pr aja nganti lali
Wangsulana kanthi wangsulan kang trep!
1.   Apa irah-irahane wacan ing ndhuwur mau?
2.   Apa sebabe dina iki ora entuk telat tangi ?
3.   Piye murid kang becik tumrap kanca?
4.   Piye carane supaya dadi bocah kang pinter?
5.   Apa tandhane murid kang becik kuwi?

 

          Nulis
I.  Tulisen huruf A, B, C, utawa D, kanggo  jawaban sing  paling bener ana ing kertas ulanganmu!

1.   Pak Karta lagi gerah manahe amarga garwane opname ing rumah sakit.
      Tembung kang kacithak kandel duweni teges ....
      A.  seneng                B. sedhih                     C. bangga                      D. bingung
2.   Simbah lagi ngombe wedang kopi. Basa kramane tembung kang kacetak kandel yaiku ....
      A. gawe                  B. ngunjuk                   C. mimik                        D. Dhahar
3.   Lomba balapan karung kaleksanan kanthi meriah.                           
      Tembung kang meh padha tegese karo tembung kang kacetak kandel yaiku ....
    A. rame             B. anteng                        C.  bener                        D. cepet                                                      
 4.   Tembung “turu  ing kasur” yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku....
                       
II.  Isenana 

 5.   Bapak bali  saka kantor nggawa buku.
      Tembung kang kacetak kandel yen katulis nganggo basa krama yaiku....
6.   Pocung  kalebu jenising tembang ….
7.  Jumilah awake lemu, nanging Tarminah awake . . . .
8.  Jamuran lan Cublak-cublak Suweng iku kalebu jinising tembang ….                                              
9.  Tembung  pasar sapi, yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku . . . .
10.  Masinis iku arane wong kang pagaweyane nglakokake . . . .
11.  Krungu tembunge Kang Dakir sing njengkelake, Lik Sujak abang kupinge.
Tembung kang kacetak kandel tegese . . . .
12.  Ibu lagi ngombe teh anget ana ngarep omah.
       Tembung kang kacetak kandel yen dikramakake yaiku . . . .

III. Wangsulana miturut prentahe ana ing buku ulanganmu!
13. Tulisen nganggo aksara Jawa kara ing ngisor iki!
       Siwi nutu pari

14. Owahana nganggo basa krama tembung-tembung ing ngisor iki!
      a. turu
      b. mangan      c. tangan
        Nyemak
   Gatekna carita wayang ing ngisor iki kanggo mangsuli pitakonan nomor 1-5!

Raden Arjuna
Raden Arjuna kuwi satriya Madukara. Putra katelu saka Prabu Pandhu Dewanata. Ibune aran Dewi Kunthi Talibrata. Nalika isih cilik, Raden Arjuna kuwi jenenge Raden Permadi. Jeneng liyane yaiku Raden Pamadya, Raden Janaka, Raden Margana, Raden Palguna, lan Raden Dananjaya.
Raden Arjuna kuwi seneng tetapa lan nulungi sapadha-padha. Bagus pasuryane, alus budi pekertine, seneng sesrawungan, lan pinter ngetrepake dhiri ing papan kang beda-beda. Kajaba kuwi, dheweke uga mituhu marang gurune, Begawan Durna.
Pancen, Raden Arjuna kuwi duweni akeh kaluwihan. Sekti Mandraguna lan kinasih para dewa. Raden Arjuna pinter tumrap olah senjata panah. Senjatane jenenge pasopati, pulanggeni, lan ardodhedhali.
Yen lagi ngomong, basa lan swarane Raden Arjuna alus sarta endah dirungokake. Prameswarine aran Dewi Wara Sembadra, adhine Prabu Kresna, raja Dwarawati. Karo Dewi Wara Sembadra, Raden Arjuna duweni putra sing jenenge Abimanyu. Putra liyane yaiku Bambang Irawan, Raden Bratalaras, Raden Priyambada, Raden Wisanggeni, lan Endang Pergiwa. Raden Arjuna asring kasebut Satriya Pamadyaning Pandhawa.
                                                                                   ( kapethik saka Seneng Wayang I,                                                                      
                                                                                 Bambang Susilo dkk  Media Wiyata,                                                                                                                                                                                                                                                                 
I.  Tulisen huruf A, B, C, utawa D, kanggo  jawaban sing  paling bener ana ing kertas ulanganmu!

1.   Raden Arjuna kuwi putrane prabu ....
      A. Pandhu               B. Puntadewa               C. Bratalaras                  D. Priyambada
2.   Ing ngisor iki kalebu putrane Raden Arjuna, kejaba raden ....
      A. Lesmana             B. Priyambada              C. Bambang Irawan      D. Abimanyu
3.   Raden Arjuna nduweni kaprigelan olah senjata ....
      A. keris                   B. tombak                     C. panah                        D. gada
4.   Gurune raden Arjuna asmane begawan ....
      A. Durna                 B. Abiyasa                    C. Bisma                        D. Sengkuni
5.   Dewi Wara Sembadra iku sajatine ... Prabu Kresna.
      A. mbakyune           B. putrane                     C. adhine                       D. Gurun

II.  Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang trep ing kertas ulanganmu!
6.   Raden Arjuna yen ngendika basa lan suarane . . . .
7.   Prameswarine raden Arjuna asmane . . . .
8.   Raden Arjuna kinasih dening para . . . .
9.   Nalika isih cilik asmane raden Janaka yaiku . . . .
10. Prabu Kresna iku raja ing keraton . . . .
11. Ibune raden Arjuna asmane . . . .
12. Raden Arjuna lan dewi Sembadra duwe putra, jenenge . . . .
13. Ana ing keluwarga Pandhawa, raden Arjuna kuwi putra nomer . . . .
14. Raden Arjuna sekti . . . .
15. Raden Arjuna . . . marang gurune.

III. Wangsulana miturut prentahe ana ing buku ulanganmu!
16. Tulisen 3 wae jeneng liyane raden Arjuna!
17. Tulisen 2 wae putrane raden Arjuna!


                Micara

        Wacanen kanthi premati!

Nanggepi Prastawa Aktual
                  Prastawa aktual iku tegese prastawa kang isih dirembug dening masyarakat. Dumadine prastawa iki mesthi munculake tanggepan. Tanggepan bisa arupa saran, panyeru, pandhukung, utawa kritik.

       Prastawa aktual

Nandur Klapa

 

              Ing kalangan para tani, klapa hibridha wis misuwur. Klapa iki wohe luwih cepet katimbang klapa               liyane. Klapa iki kalebu genjah, wite cendhek, lan janjangane ketel. Klapa genjah tegese klapa sing akeh            wohe senajan wite cilik-cilik, uga cepet anggone awoh. Dene klapa njero tegese klapa sing wohe suwe,                 nanging wohe gedhe-gehe nyenengake. Klapa hibridha kuwi gabungan antarane klapa genjah lan klapa              njero, yaiku wite cepet anggone awoh lan wohe gedhe-gedhe.
                   
      Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1.   Apa tegese prastawa aktual iku?
2.   Geneya klapa hibridha misuwur ing kalangan para tani?
3.   Apa tegese klapa genjah iku?

4.   Apa klapa hibridha kuwi?

Kamis, 20 Agustus 2015

ulangan harian matematika kelas 5 semester 1


            Mata Pelajaran             : Matematika
            Kelas                           : V (lima)
            
I.     Tulislah huruf A, B, C, atau D, sebagai jawaban yang paling tepat pada kertas ulangan!
1.    Hasil perhitungan dari bilangan  (-42) + 27 adalah . . . .  
       A. 15                                B. -15                          C. 69                            D. -69
2.    38 + (-53) = n. Nilai n benar apabila ditulis dengan angka . . . .
       A. 15                                B. -15                          C. 91                            D. -91
3.    Hasil perhitungan dari angka (-46) + (-35) adalah . . . .
       A. -11                               B. 11                            C. 91                            D. -91
4.    Udin berjalan mundur dari angka nol pada garis bilangan sebanyak 56 langkah, kemudian berjalan maju 47 langkah. Posisi Udin sekarang pada bilangan . . . .
       A. 9                                  B. -9                            C. 103                          D. -103
5.    Bilangan 32  bila dijumlah dengan bilangan -18 hasilnya . . . .
       A. 14                                B. -14                          C. 50                            D. -50
6.    N adalah sebuah angka hasil dari penjumlahan (-15) + 62. N adalah angka . . . .
       A. 46                                B. -46                          C. 77                            D. -77
7.    Hasil dari penjumlahan bilangan (-27) + (-14) -75 adalah . . . .
       A. 34                                B. -34                          C. 116                          D. -116
8.    Aku adalah sebuah bilangan hasil dari (-34) + 46 + (-28). Aku adalah bilangan . . . .
       A. 16                                B. -16                          C. 108                          D. -108
9.    Hasil dari operasi bilangan 68  - (-29) + (-45) adalah . . . .
       A. -152                             B. 152                          C. -52                          D. 52
10.  (-12) + p = -3 nilai dari p adalah . . . .
       A.  15                               B. -15                          C. 9                              D. -9

II.   Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang benar pada lembar ulangan!
11. 48 + (–25) = …
12. –98 + 25 = …
13.  51 + 198 = …
14. –51 + (–31) = …
15. –52 + (–48) = …
16.  –129 + 250 = …
17. –239 + (–153) = …
18. 840 + (–211) = …
19. 2.185 + 1.348 = …
20. –838 + 2.712 = …
21. 481 + 288 + (–495) = …
22. –537 + 463 + (–948) = …
23. 815 + (–547) + … = 600
24. 921 + … + 112 = 750
25. … + (–235) + 670 = 825
26. 481 + 288 + (–495) = …
27. –537 + 463 + (–948) = …
28. 815 + (–547) + … = 600
29. 921 + … + 112 = 750
30. … + (–235) + 670 = 825
31. –2 + (–5) = ….
32. 12 + (–15) = ….
33. 9 + (–25) = ….
34. -47 + 42 – 19 =…..
35.  -12 x 3 : 6 =…..

III. Kerjakan soal-soal di bawah ini sesuai perintah!
36.  Lengkapilah soal di bawah ini dengan bilangan yang tepat!
-44 – (-10)            =   ... + (lawan....)
                                   =   ...  + ...
                                   =   ...
37.  Kang Tisna memiliki 2 kantong kelereng. Masing-masing kantong berisi 27 kelereng.  Ketika bermain, mula-mula ia menang 7 butir, kemudian kalah 11 butir. Berapa kelereng  Kang Tisna sekarang?
38.  Gambarkan dengan garis bilangan dan anak panah kalimat perkalian yang menunjukkan  -5+7=2 !
39.  Lengkapilah soal di bawah ini dengan bilangan yang tepat!
         3x4:(-2) = ... : ...
                     = ...
40. Aku suatu bilangan. Aku adalah hasil dari -3 dikalikan 2 ditambah dengan 8 dan dibagi -4.
Bilangan berapakah aku?